Uwaga!

W związku z tym, że od dnia 1 stycznia 2020 roku prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Izby Wytrzeźwień będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu imformujemy, że
na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych – dalej RODO) i w związku ze zebraniem danych osobowych od osoby, której dane dotyczą (klienta Ośrodka),

administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie od 01.01.2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Żywiecka 13, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe:
tel.: 18 444 36 23, e-mail: mops@nowysacz.pl; sekretariat@mops.nowysacz.pl.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Magdalena Morańda,
e-mail: iod@mops.nowysacz.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w witrynie internetowej:

http://mops.nowysacz.pl/ochrona-danych-osobowych.html

Do 31.12.2019 roku,

administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych przez

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

jest:

Dyrektor SOIK

Informacje i dostęp do danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z dnia 10.05.2018 poz. 1000; z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawy z dnia 4 maja 2019 Dz.U.2019 poz.730 informujemy że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sądecki O środek Interwencji Kryzysowej zwany dalej SOIK;

1) Sądecki O środek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu ma wyznaczonego inspektora ochrony danych,
z którym kontakt jest możliwy, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem – elektronicznie na adres email: iod@graficom.pl

2) Pani/Pana dane osobowe, na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w szczególności udzielania pomocy specjalistycznej i prowadzenia niezbędnej dokumentacji na podstawie między innymi :

– ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z źn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy,

– ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. 2015 poz. 1390)

– ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018r., poz. 1878 ze zm.), – ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z źn. zm.) Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.)

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne, jednostki i inne podmioty, którym ujawnienie danych osobowych warunkuje należyte i prawidłowe wykonywanie zadań przez SOIK Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez odbiorców innych niż SOIK odbywać się będzie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i w zakresie stosownym do celu przetwarzania.

4) W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej, zostanie Pani/Pan poinformowana/y o tym fakcie w sposób formalnie ustalony.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania
i archiwizowania dokumentacji przez organy administracji samorządowej. Okres przechowywania określony jest prawnie.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie konieczność ich pozyskania przez SOIK w inny, zgodny z prawem sposób. Procedura pozyskiwania danych, może wpłynąć na szybkość, jakość i kompleksowość udzielanego wsparcia;

9) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10) SOIK jest jednostką administracji samorządowej, dlatego w okolicznościach określonych w prawie, będzie mógł przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż cel podany w punkcie 3.

 W przypadku wystąpienia takich okoliczno ści, SOIK udzieli Pani/Panu informacji w tym zakresie.

Treść odzyskana z archiwalnej wersji strony.
Zarządzanie stroną Testimo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę