Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu


Podstawowym zadaniem samorządu terytorialnego jest zadbanie o dostępność terapii uzależnienia od alkoholu i wspóluzależnienia dla mieszkańców gminy. Dostępność profesjonalnej i efektywnej terapii warunkuje skuteczność jakichkolwiek innych działań podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin.

Zgodnie z art. 4[1] ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, tj.: prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, należy do zadań własnych gminy.
Ustawa wymienia pięć zadań, które powinny być realizowane w ramach uchwalanych corocznie przez radę gminy gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 W szczególności zadania te obejmują:

1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
    uzależnionych od alkoholu,

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
    psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności 
    dla dzieci i młodzieży, …….

Powyższe zadania są realizowane ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które ustawa nazywa dodatkowymi środkami na finansowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (art. 11 [ 1] ust. 1). Na podstawie art. 18[2] dochody te wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie mogą być przeznaczane na inne cele

Podczas procesu terapii jest możliwość korzysta z:
 konsultacji z psychologiem-terapeutą,
⇒ terapii indywidualnej,
⇒ terapii grupowej,
⇒ zajęć psychoedukacyjnych.

Treść odzyskana z archiwalnej wersji strony.
Zarządzanie stroną Testimo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę