Pomoc bezdomnym …

 Ewelina Owsiak: Polityka przeciwdziałania bezdomności

          Bezdomność – to w ujęciu socjologicznym problem, charakteryzujący się brakiem miejsca stałego zamieszkania- brakiem domu. Zjawisko bezdomności występowało w Polsce zawsze, jednak w chwili obecnej przybrało formę masową. Szacuje się że w chwili obecnej prawie pół miliona osób w naszym kraju pozostaje bez dachu nad głową. Zapobieganie bezdomności i jej skutkom jest obowiązkiem nie tylko wyspecjalizowanych instytucji ale tez wszystkich obywateli. Bezdomność to jeden z najtrudniejszych do rozwiązania problemów polityki społecznej. Polityka społeczna jest to przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokojenia potrzeb i rozwiązania problemów społecznych. Bezdomność jest jednym z problemów polityki społecznej a co za tym idzie także pomocy społecznej która jest instytucją polityki społecznej mającą na celu pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu tymczasowych trudności. W ramach systemu pomocy społecznej wyróżnia się pomoc w instytucjach opiekuńczych typu: domy pomocy społecznej, świetlice środowiskowe, ośrodki pobytu dziennego itp. Oraz pomoc materialną i rzeczową świadczoną przez gminne, gminno-miejskie, miejskie ośrodki pomocy społecznej (MOPS). Działalność placówek socjalnych i czynności podejmowane w ramach obowiązków służbowych przez pracowników w nich zatrudnionych ukierunkowane są również na świadczenie pomocy bezdomnym. Cały sztab wykwalifikowanych ludzi służy pomocą bezpośrednią w przypadku zaistnienia problemu jak również prowadzi działania profilaktyczne, których celem jest zapobieganie bezdomności i eliminowanie przyczyn jego powstania. W Polsce pomocy osobom bezdomnym udzielają instytucje administracji rządowej i samorządowej, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe.

Do pomocy społecznej instytucjonalnej zobligowane są:

– Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
– wojewódzkie zespoły polityki społecznej
– administracja samorządowa
– służba zdrowia
– policja ( agendy opiekuńcze i prewencyjne )

Treść odzyskana z archiwalnej wersji strony.
Zarządzanie stroną Testimo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę